Algemene verkoops-voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijke en bij geschrift vastgelegde afwijking, wordt elke contractuele relatie tussen de N.V. Hendrickx en de klant beheerst door de volgende voorwaarden:

1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing en dit in weerwil van alle tegenstrijdige vermeldingen, dewelke zouden voorkomen op de documenten van de klant, zelfs in geval van ons stilzwijgen. Elke verbintenis aangegaan door onze agenten of vertegenwoordigers is slechts bindend na onze schriftelijke aanvaarding ervan.

2. Elke klacht over kwaliteit of quotiënt der levering aangestipt op onze leveringsbon, moet kenbaar gemaakt worden bij aangetekend schrijven te verzenden binnen de 24 uur na datum van levering. Na het verstrijken van voormelde termijn worden geen klachten meer aanvaard noch voor zichtbare noch voor verborgen gebreken. De klant is daarom verplicht de goederen bij levering of plaatsing zorgvuldig op eventuele gebreken of beschadigingen na te zien.

3. Elke klacht over facturaties moet ingediend worden bij aangetekend schrijven, te verzenden binnen de 8 dagen na datum van rekening. Zo niet worden de facturen aanzien als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud.

4. Onze facturen zijn behoudens speciale vermelding contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1074.

5. Betaling per cheque of via geaccepteerde wissel(s) enz… zal geen schuldvernieuwing teweeg brengen. Ieder protest van een wissel zelfs niet gepubliceerd van een wissel, maakt alle overige wissels, zelfs nog niet vervallen, onmiddellijk eisbaar.

6. Voor alle bedragen die op de vervaldag van de factuur niet betaald zijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand. Zo na voorafgaandelijke aangetekende ingebrekestelling, binnen de 8 dagen geen ontvangst van betaling volgt van hoofdsom met verwijlintresten, dan zal onze schuldvordering – ten titel van forfaitair vastgelegde schadevergoeding – verhoogd worden met een bedrag ten belope van 10% der openstaande hoofdsom, dit echter met een minimum van 62 EUR per niet betaalde factuur.

7. Partijen komen overeen dat cfr. art. 1254 en 1255 B.W. ieder gedeeltelijke betaling aan de N.V. Hendrickx, in de eerste plaats zal worden aangerekend op het schadebeding en de intresten van onze vordering.

8. Het verzenden van een rekeninguittreksel aan de klant door de N.V. Hendrickx geldt niet als kwijting en geschiedt uitsluitend ten informatieve titel, het impliceert dan ook geen enkele nadelige erkentenis van onzentwege en geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van de uiteindelijke samenstelling van onze vordering, en dit zowel wat de hoofdsommen als de aanhorigheden betreffen.

9. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding aan de N.V Hendrickx verschuldigd:
* in het geval van Sharp kasregisters en/of Vectron kasregisters die nog niet geprogrammeerd werden: 20%
* in het geval van Sharp kasregisters en/of Vectron kasregisters die reeds werden geprogrammeerd naar de wensen van de klant: 40%
* in het geval van een addimat-systeem: 50%
* in het geval van kantoormeubelen en alle andere verkopen die hier niet gespecificeerd werden: 30 % van de waarde van de bestelling excl. BTW. Een bestelling kan slechts geannuleerd worden door de klant door het verzenden van een aangetekend schrijven binnen de drie dagen na ondertekening en voor iedere levering.

10. Leveringstermijnen worden louter ter informatie aan de klant meegedeeld en zijn nooit bindend. Het niet in acht nemen ervan kan door de klant niet worden ingeroepen als grond ten enige vordering tot schadevergoeding of tot ontbinding van een aangegane overeenkomst. Anderzijds ontlasten heerkracht en overmacht, evenals het feit van een derde ons van alle aansprakelijkheid en geven zij ons het recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opschorting van de overeenkomst en dit zonder vooropzeg of schadevergoeding.

11. De goederen worden verzonden of geleverd op risico van de koper. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen.

12. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, behoudt de N.V. Hendrickx zich het recht voor verdere leveringen stop te zetten en de bestelling als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel of voor het deel van de nog niet uitgevoerde leveringen. Behoudens de waarde van de reeds geleverde goederen is als dan door de klant ten titel van forfaitaire schadevergoeding de warde van de nog te leveren goederen verschuldigd.

13. Iedere korting of prijsvermindering wordt de klant toegestaan onder het strikte voorbehoud van contante betaling. De klant aanvaardt bij deze het recht van de N.V. Hendrickx om in geval van niet betaling deze korting met terugwerkende kracht te factureren als deeluitmakende van de hoofdsom en intresten opbrengende met ingang van de datum waarop de korting aan de klant werd toegestaan.

14. De N.V. Hendrickx is te allen tijde gerechtigd van de klacht de betaling van een voorschot te eisen als zekerheid voor de naleving van zijn verplichtingen. De N.V. Hendrickx is tevens gerechtigd de levering uit te stellen zolang het gevraagde voorschot niet betaald is.

15. Geen enkele levering wordt door de N.V. Hendrickx teruggenomen of omgewisseld.

16. De garantie bedraagt zes maanden (tenzij anders overeengekomen) en slaat enkel op de kosten voor wisselstukken. De garantie is maar verschuldigd voor de goederen die volledig werden betaald.

Vallen buiten garantie:
a. Schade veroorzaakt door ongeval, vervoer, nalatigheid, defect of wisseling van de stroom, kortsluitingen, piekspanningen of blikseminslagen;
b. Pannes door verkeerd gebruik van het materiaal of door een gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen;
c. Wijzigingen in de programmatie (kasregisters, weegschalen);
d. Inkten van stempels, verbruik van inktlinten, toners, developpers, drums en onderdelen onderhevig aan onderhoud;
e. Pannes veroorzaakt door foutief of niet tijdig wisselen van papierrollen, inktlinten, toners, e.d.;
f. Pannes veroorzaakt door gebruik van producten die niet werden geleverd door de N.V. Hendrickx;
g. Tweedehandsmachines, onderdelen in rubber, PVC of op basis van deze stoffen, lampen en lenzen in het algemeen, letterschijven van schrijfmachines enz…

De N.V. Hendrickx is opzichtens de klant of opzichtens derden nooit gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard voor schade ook die zou voortspruiten uit ongevallen veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde goederen en die zouden zijn overkomen aan personen of aan goederen.

De N.V. Hendrickx is opzichtens de klant of opzichtens derden nooit gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard ook voor schade die veroorzaakt wordt door programmatie-fouten of door het, tijdelijk, niet of slecht werken van de kassa en /of software.

17. De geleverde goederen blijven eigendom van N.V. Hendrickx tot volledige betaling. Het risico voor verlies, complete of gedeeltelijke vernieling of beschadiging zelfs als gevolg van overmacht gaat echter over op de klant vanaf het tijdstip van de levering. Het is de klant uiteraard verboden nog niet volledig betaalde goederen verder te verkopen, af te staan, in leen, in huur of in pand te geven.

18. Iedere betwisting valt onder de Belgische wetgeving. Al naargelang het geval zijn alleen bevoegd om geschillen te beslechten de ter zake bevoegde Rechtsmacht van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Deze rechtsbepaling geldt cfr. het Verdrag van 27.09.1968 ook voor overeenkomsten afgesloten met rechtsonderdanen van de EEG.